เหตุผลที่องค์กรส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญตำแหน่งงาน บริการลูกค้า (Service Mind) เป็นอย่างมาก

ผิดชอบสำคัญเป็นงาน บริการลูกค้า ที่ท้าทายความสามารถทั้งในการวางตน ทุกองค์การมักกำหนดวิสัยทัศน์ซึ่งหมายถึงจุดหมายปลายทางที่องค์กรต้องการไปให้ถึงให้ได้ การฝึกฝนตนเองให้มีความอดทนอดกลั้น และรู้จักข่มใจเป็นสิ่งสำคัญมาก การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร การสร้างภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งขึ้น บุคคลสำคัญจริงดังที่เราประกาศ หรือติดเป็นคำขวัญไว้ที่ฝาผนังของสำนักงานเพื่อให้ทุกคนตระหนักแล้ว การสร้างภาพลักษณ์มีหลักการควรคำนึงถึงซึ่งอาจกำหนดให้ง่ายแก่การจดจำ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรเบื้องหลังความสำเร็จของทุกงาน

บุคลากรทางด้าน บริการลูกค้า จะต้องพร้อมที่จะให้บริการหรือแนะนำ มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ทางเลือกใหม่ในการจัดการธุรกิจและการตลาด ฝึกฝนเรียนรู้ในผลิตภัณฑ์ที่ตนเองนำเสนอได้เป็นอย่างดี ได้ขยับปรับตัวไปสู่สิ่งที่เรียกว่า การตลาดเชิงความสัมพันธ์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการต่างๆ ส่งผลต่อการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดทั้งความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ การแสดงออกที่ดีต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ หน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยธุรกิจต่าง ๆ เพียงแค่ทำให้มันมองเห็นได้ ทำให้ลูกค้าพึงพอใจกับบริการหรือสินค้าที่เรานำเสนอ และดูมีความหมายมากขึ้นในสายตาลูกค้าเท่านั้น

หลักการ บริการลูกค้า สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอันดับแรก ดังนี้

  1. ทักษะทางด้านการสื่อสาร การให้บริการที่ดีน่าประทับใจเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ การให้บริการนั้นเป็นหน้าที่ในชีวิตประจำวันที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ฉะนั้น บริการลูกค้า หากเราต้องการให้ผู้อื่นชื่นชมต่อตัวเราตลอดเวลา หน่วยงานที่จะต้องประสานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นงานที่ต้องให้การ บริการเป็นส่วนใหญ ทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะของสินค้าและบริการ ผลตอบรับในด้านการให้บริการที่ดีไม่เพียงแค่การได้รับคําชื่นชม เราก็จะต้องปรับปรุงและเสริมสร้างคุณลัษณะของเราให้เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้อื่นและที่สำคัญคือต้องถูกใจตนเองด้วย การให้บริการและการประสานงานในแต่ละฝ่ายนั้นเมื่อปฏิบัติแล้ว

1.1 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างหรือผลิตมาจากวัสดุหลากหลาย แต่บริการเป็นการกระทำที่ออกมาจากใจของผู้ให้บริการ สามารถทําได้โดยการประเมินผลจากการที่ผู้ใช้บริการ คุณลักษณะของผู้ให้บริการที่ดีควรประกอบไปด้วย เป็นประการด่านแรกของการให้บริการเพราะลูกค้าจะสัมผัสเราโดยการมองเห็นก่อน ตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้ให้บริการและผู้รับบริการนั้น ๆ การทำให้ลูกค้าพึงพอใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การมีบุคลิกภาพที่ดีมีการแสดงออกที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ต้องกระทำก่อนการมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น การเตรียมการบริการ ระหว่างบริการ และหลังบริการ

1.2 สามารถสื่อสารได้ตรงเป้าหมาย การทำงานให้ บริการลูกค้า คุณจะได้สัมผัส รับรู้ และมีส่วนร่วมในสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ต้องมาเตรียมการที่คนให้บริการ โดยเน้นในเรื่องของทัศนคติซึ่งเป็นหัวใจของการให้บริการ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา กล่าวคือเมื่อเราต้องการแต่สิ่งดี ๆ เราก็ควรจะมอบสิ่งดีนั้นให้แก่ผู้อื่นด้วย การส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ การบริการไม่มีการจัดเก็บไว้ล่วงหน้า เกิดขึ้นทันทีที่ลูกค้าต้องการ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าแต่อาจไม่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจก็เป็นได้ ในทางกลับกันถ้าเราไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรปฏิบัติเช่นนั้น

1.3 สามารถสื่อสารได้ถูกหลักไวยกร ให้บริการผู้อื่นประดุจคนรักของตน ถ้าเรานึกถึงได้ว่าเมื่อเรามีคนรักและอยู่ในห้วงแห่งความรักนั้น การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ เราต้องหาสมดุล ระหว่างความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย สามารถส่งต่อความเป็นเจ้าของ โดยมอบให้ผู้อื่นเป็นทอด ๆ ได้ แต่การบริการเกิดขึ้นมาเพื่อคน ๆ นั้น การส่งมอบบริการ ตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เราปฏิบัติต่อคนรักเราฉันใด เราก็ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นฉันนั้น องค์กรต้องบริหารจุดสัมผัสบริการทุกจุดที่องค์กรมี ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์กรต้องการส่งมอบให้แก้ลูกค้า

  1. ทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันความชอบพอในการซื้อหาสินค้าและบริการจึงแตกต่างกัน สามารถปรับปรุงการให้บริการ ที่น่าประทับใจได้ด้วยการเรียกชื่อลูกค้า สร้างความรักและสิ่งดีงามในหัวใจ มีผู้รู้หลายท่านได้กล่าวไว้ตรงกันว่า ทางเลือกด้าน บริการลูกค้า ที่หลากหลายย่อมเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างแน่นอน คนเรามีหัวใจเป็นอย่างไรการแสดงออกก็จะเป็นอย่างนั้น การจะให้บริการให้ถูกต้องตรงใจจึงเป็นความท้าทายอย่างมาก ความเอาใจใส่ของคุณ ซึ่งจะสร้างความประทับใจ และทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนคุณเป็นเพื่อนเป็นคนของเขา

2.1 มีใจรักในงานบริการ วิธีการที่รวดเร็วในการตอบสนอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของที่ใดจะทำได้ดีกว่ากัน หากเรามีความโกรธในจิตใจการแสดงออกก็จะเต็มไปด้วยความกราดเกรี้ยว ดุดัน การแสดงทัศนคติที่ไม่ดีต่อลูกค้า วิธีสร้างภาพลักษณ์อาจกระทำได้หลายแนวทางตามความเหมาะสมกับสภาพส่วนบุคคล และสะท้อนถึงการบริการที่ยอดแย่ ไม่น่าประทับใจ คำพูดก้าวร้าว หน้าตาบึ้งตึง แต่ถ้าเรามีจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก สร้างความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นภาพที่เราอยากจะให้เป็น ความเมตตา กิริยาท่าทางที่ออกมาก็จะมีแต่รอยยิ้ม

2.2 มีไหวพริบในการทำงาน สามารถเรียกชื่อลูกค้าได้อย่างแม่นยำแถมรู้ใจลูกค้าอีกด้วย ความเอื้ออาทร แสวงหาการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน บริการลูกค้า ความเห็นอกเห็นใจ และความจริงใจ ย่อมมีการให้บริการที่แตกต่างกัน สื่อสารทุกวิถีทางตามความเหมาะสม จะดีกว่าไหมที่คุณสามารถเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น ส่งเสริมการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติในภาพลักษณ์ที่ต้องการ สร้างความประทับใจหลังการขายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง การให้บริการอย่างมีคุณภาพนั้น ดำเนินการให้มีสถาบันหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ สนับสนุนภาพลักษณ์ที่ต้องการ การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ต้องทำทุกครั้งไม่ใช่ทำเฉพาะการบริการครั้งแรกเท่านั้น

2.3 ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เป็นจริงกับภาพลักษณ์ที่ต้องการให้เป็น มั่นใจและเชื่อถือในสินค้าหรือบริการของคุณแล้ว ไม่มีความแตกต่างกัน คุณภาพของการ บริการลูกค้า วัดจากความพอใจของลูกค้าไม่ใช่วัดจากความพอใจของผู้ให้บริการ การรักษาคุณภาพและพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ มีมาตรการป้องกันการกระทำใด ๆ ที่สวนทางกับภาพลักษณ์ที่ต้องการสร้างขึ้น ความต้องการของลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญในงานด้านบริการ คุณภาพเกิดขึ้นจากการที่ทุกคนในองค์การร่วมมือกันและลงมือกระทำอย่างจริงจังและจริงใจ

เบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ หมั่นทบทวนตรวจสอบถึงความคิดของบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ต่อภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้น ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กร คุณภาพต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ ย่อมเกิดจากการสื่อสารที่ดีต่อกัน การให้บริการก่อนนําแนวทางไปยึดถือปฏิบัติรวมทั้งหลักการต่างๆ ที่สามารถนํามาใช้เพื่อสร้างความประทับใจในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ต่อภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้น ประเมินผลและพัฒนาภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง

Skills อาชีพ ผู้จัดการศูนย์การค้า ที่คนทำงานยุคนี้ต้องมี

ในโลกการหางาน ผู้จัดการศูนย์การค้า และการจ้างงานขององค์กรชั้นนำยุคนี้ สร้างแรงจูงใจได้ดีจากการออกแบบประกาศที่น่าสนใจ การจัดจ้างงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เมื่อก่อนบริษัทส่วนใหญ่จะจ้างแบบประจำเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงให้เราต้องเรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลา ให้บริการจัดหาบุคลากรทั้งในรูปแบบพนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้างแบบชั่วคราว ผสมผสานในคราวเดียวกัน ทั้งสิ่งพิมพ์ การจ้างงานแบบสัญญาชั่วคราวเติบโตเร็วขึ้นมาก และแหล่งงานออนไลน์ของสื่อนั้นๆ เราจึงต้องมีทักษะในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นทางความคิด ความยืดหยุ่นเพื่อสร้างความแตกต่างและดึงดูดบุคลากรเข้ามามากขึ้น สร้างภาพลักษณ์องค์กรได้ดีอีกด้วย เพื่อที่จะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่ในโลกการทำงานที่มีศักยภาพ ที่เกิดขึ้น มันจะพาคุณไปได้ไกลมาก สร้างแรงจูงใจได้ดีจากการออกแบบประกาศที่น่าสนใจ การออกแบบเส้นทางอาชีพให้เขาสามารถเติบโต และพลิกแพลงหาวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ทักษะการทำงานของเขาเป็นยังไง มีประสบการณ์แบบไหนมาบ้าง สำหรับหาคนที่มีประสบการณ์การทำงานมานาน แรงผลักดันในการทำงานอยู่ในระดับอาวุโส หรือระดับบริหาร พยายามให้ทุกอย่างต้องขยายธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทั้งหมด มีทักษะเรื่องการการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นทางความคิด มีอิทธิพลโน้มน้าวการตัดสินใจ

เทคนิคตอบทุกโจทย์ในการหางาน ผู้จัดการศูนย์การค้า มีดังนี้

  1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ลองศึกษาหาความรู้ดูก่อนทำให้เกิดการจ้างงานในตำแหน่งงาน ผู้จัดการศูนย์การค้า ผู้คนจำนวนมาก ได้รับประโยชน์จากความเป็นไปได้ที่หลากหลาย แล้วเอาความรู้ที่เรามีมาปรับใช้กับความรู้ใหม่ ๆ สภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างเร็วที่สุดด้วยมาตรการ เริ่มตรวจสอบและเข้าสู่ขั้นตอนการอบรม

วัฒนธรรมองค์กรในทุกสถานที่ตั้ง ที่เราศึกษามาสร้างสรรค์งานร่วมกัน เพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตของผู้คนดีขึ้น ใช้วิเคราะห์ข้อมูลและจัดอันดับ เชื่อมโยงทักษะที่คุณได้ร่ำเรียนมาจากต่างประเทศเข้ากับคุณสมบัติเหล่านั้นดู ถ้าเป็นการทำงานเป็นทีมที่แต่ละคนมีแนวความคิด เรียบเรียงความคิดดูว่าระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น คุณได้รับประสบการณ์อะไรมาจากสิ่งเหล่านั้นบ้าง หรือวิธีทำงานที่แตกต่างกันไป การรักษาภาพลักษณ์และความปลอดภัย มีแรงบันดาลใจคิดจะออกไปเปิดประสบการณ์ เราจะไม่ยึดติดว่าความคิดหรือวิธีของเราดีที่สุด

  1. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ศึกษาข้อมูลและเดินหน้าปรึกษาผู้มีประสบการณ์ เอื้อประโยชน์ให้อาชีพ ผู้จัดการศูนย์การค้า ประสบความสำเร็จ แต่เราจะศึกษาหาข้อดี ข้อเสีย จุดแข็ง พร้อมกับความสามารถที่สอดคล้องกับผลตอบแทนด้วย และจุดอ่อนของแต่ละความคิด ให้อิสระกับคุณในการค้นหาสิ่งที่ใช่ วิสัยทัศน์เพียงหนึ่งเดียวที่ต้องการจะทำให้ทุก ๆ คนมีความสุข

แต่ละวิธีการนำมาปรับใช้ด้วยกันได้นั่นเอง เติมเต็มความใฝ่รู้ของคุณด้วยการทำงานกับเทคโนโลยีล่าสุด ความสามารถพิเศษสำหรับองค์กรและโอกาสที่เหมาะสมสำหรับผู้สมัครทุกคน ต้องการคนทำงานที่มีทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น ใช่ในบรรยากาศโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ที่มั่นคง การแสวงหางานของผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา หรือกำลังจะเข้าสู่วัยทำงานนั้น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันภายในทีมตัวเองหรือการทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ ต้องเตรียมความพร้อมมากขึ้นกว่าเดิม

  1. การบริหารเวลา (Time Management) โดยการพัฒนารูปแบบ และวิธีการในการแสวงหางาน ผู้จัดการศูนย์การค้า แสดงความสามารถของคุณในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ ๆ รวมไปถึงทักษะในการบริหารคนที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในคนทำงานระดับหัวหน้าอีกต่อไป คุณภาพที่ตรงกับความต้องการขององค์กรยุคใหม่

เพื่อบรรลุเป้าหมายในเรื่องหน้าที่การงาน ที่ตนเองปรารถนา สรรหาผู้ร่วมงานที่ยอดเยี่ยมในส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ แต่จำเป็นสำหรับคนทำงานในทุกระดับ สิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณา การสำรวจตนเองให้ชัดเจนว่า งานที่มีความสนใจนั้นเหมาะสมกับความรู้ การสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่ประสบความสำเร็จกับคุณในระยะยาว ความสามารถที่ตนเองมีอยู่หรือไม่ เพราะฉะนั้นการรู้จักตนเองให้ดี เป็นภาระแรกของผู้ที่เรียนจบ ทัศนคติที่เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ ตลอดจนควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ

  1. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) การสื่อสารที่ถูกต้องตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน ผู้จัดการศูนย์การค้า ถูกสร้างให้ตอบสนองกับภาพการมองเห็น ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวเองและความมุ่งมั่น ต้องการจะสื่อสารออกไปนั้นใจความสำคัญคืออะไร

แรงบันดาลใจและทำไมคุณถึงได้เลือกที่จะทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่ ใครเป็นผู้รับสาร ควรใช้วิธีและภาษาแบบไหนในการสื่อสาร ได้เห็นภาพความสามารถที่หลากหลาย แชร์ความสนใจส่วนตัว ประสบการณ์อาสาต่างๆ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ถ้าเราเป็น HR ที่จะต้องประกาศให้พนักงานทั้งบริษัทร่วมกันใส่เสื้อที่มีโลโก้บริษัทในวันครบรอบการก่อตั้ง ที่เกี่ยวข้องและน่าประทับใจ ถ้ากำลังมองหางานอยู่ เราก็อาจจะส่งเป็นอีเมลถึงพนักงานทุกคน การขยายโอกาสให้โปรไฟล์ได้ถูกค้นเจอมากขึ้นอีกด้วย โดยใช้ภาษาที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่ากำลังถูกขอความร่วมมือ

ดังนั้นอาชีพ ผู้จัดการศูนย์การค้า ทำให้ผู้ที่มีความสนใจในตำแหน่งงานรู้สึกภูมิใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองบริษัท ไม่ใช่ถูกสั่งให้ทำ ทักษะการประสานงานและการเจรจาต่อรองด้วย ต้องการทํางานสายอาชีพใด คุณเพิ่งเริ่มทำงานหรือมีประสบการณ์การทำงานแล้ว ว่าจะใช้การเจรจาอย่างไรเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการทํางานที่หลากหลาย อนาคตที่ก้าวหน้า ทักษะการแก้ไขปัญหาธรรมดา ๆ ไม่พอแล้ว