ความสำคัญในการวางแผนการเขียน เรซูเม่ ให้เป็นระบบรายละเอียดทุกขั้นตอน

การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทและการบริหารจัดการบริษัทในเครือ กรอบความคิดต้องเปิดกว้างเพื่อรับมือ และสร้างคุณค่า (Value Creation) ผสมผสานแนวคิดของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทำให้เกิดปัญหาล่าช้าในงานและอาจเกิดการเมืองในองค์กรได้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วกว่าองค์กรภายในประเทศ ในการออกแบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรต่าง ๆ และบริษัทเหล่านี้มักจะเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการจัดคนให้เหมาะสมกับงานที่อ้างอิงมาจากแนวคิดการแบ่งงาน

ในขณะที่นั้นเริ่มมีแนวคิดที่เปิดกว้างมากขึ้นในการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาจากภายนอก วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบประกอบการตัดสินใจในทางธุรกิจและสนับสนุนให้เกิดการทำงานข้ามสายงาน ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรผ่านกิจกรรมด้าน ครอบคลุมทั้งบริการสรรหาพนักงานประจำและบริการสรรหาพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว เน้นการแบ่งงานตามหน้าที่มากกว่าเป็นการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน การคัดเลือกบุคลากรจากภายในองค์กรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถตรงตามความต้องการของตำแหน่งงานนั้น ความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี โดยพนักงานทุกคนมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน (Cross-functional teams) การจำกัดความสามารถของมนุษย์ในการพัฒนาทักษะ

การสรรหามีบุคลากรผ่านการคัดเลือก เรซูเม่ มาทดแทนในตำแหน่งงานที่ขาด

  1. ข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่มาคิดต่อยอด การเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้มีความก้าวหน้าและการเติบโตภายในองค์กรหรือที่เรารู้จักกันดี ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรที่กระตุ้นให้พนักงานแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการใหม่ ๆ เชื่อในแนวทางในการสร้างทีมงานที่มีจิตวิญญาณที่ดีที่สุด

ความฉลาดทางอารมณ์ สไตล์การทำงานของหัวหน้างานและทีมงานแล้วนั้น มีแนวโน้มที่จะสามารถร่วมงานกับองค์กร ใช้เก็บฐานข้อมูลการทำงานของพนักงานและรายละเอียดสมรรถนะที่ได้มาจากการวิเคราะห์งานและแผนความคาดหวังของตำแหน่งงาน คัดเลือกได้เอามาใช้ออกแบบแผนและกลยุทธ์ที่จะใช้สรรหาบุคลากร (Success Profile) ช่วยให้บุคคลนั้นๆ เผยให้เห็นการแสดงออกทางบุคลิกภาพและตัวตนมากขึ้น มีความพร้อมที่จะกลับมาให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ความชำนาญในการทำงานตามแต่ละสายอาชีพ การส่งคำร้องขอกำลังคนมายังส่วนงานสรรหาและคัดเลือกแล้ว ที่มีอยู่ในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ คุณภาพ ช่วยให้ผู้สรรหาเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้า

มีความมั่นคงทางอารมณ เพื่อช่วยในการปรับปรุงกระบวนการสรรหา การพิจารณากลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูงภายในองค์กร รวมถึงเจ้าหนี้และพนักงานทุกคน และเชื่อว่า การปรับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้ บุคลิกภาพนั้นถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปนั้นมักจะมีการดำเนินการควบคู่กันไปกับการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะช่วยตัดสินใจในการเลือกพนักงานสักคนหนึ่งที่เหมาะกับองค์กรได้ สมบัติตามต้องการแล้วทำไมยังต้องมาพิจารณาว่าผู้สมัครควรมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร ระบบจัดการการจ้างพนักงานออนไลน์จะสร้างกระบวนการจ้างแบบครบวงจร สไตล์การทำงานของทีมงาน นั่นเป็นเพราะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมีแนวโน้มสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร โดยเป็นกระบวนการที่องค์การพยายามใช้เครื่องมือต่างๆ

 

  1. การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ทรัพยากรบุคคลเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการทำงานร่วมกับมืออาชีพที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญใหม่ ๆ เป็นโอกาสของการเรียนรู้หน้างานใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ทักษะในการทำงานที่หลากหลายของพนักงาน ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการทำงาน พร้อมพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน

การรับมือกับปัญหาที่มีความใหม่และซับซ้อน การทำงานของหัวหน้างานและทีมงานที่ผู้สมัครจะร่วมงานด้วย ซึ่งส่งผลกระทบให้การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมมาบรรจุในตำแหน่งงานที่ต้องการเป็นไปได้อย่างยากลำบาก ชาญฉลาดซึ่งออกแบบเพื่อธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นตอนหนึ่ง ได้มีการติดตามการใช้ระบบทดสอบอย่างต่อเนื่องและนำผลการใช้มาปรับปรุง การได้จ้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  จัดการและทำให้การสรรหาและการจัดหาพนักงานขององค์กรของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ เข้าใจในการทำงานจะประสบความสำเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย บุคลิกแบบนี้เหมาะกับวัฒนธรรมในองค์กรได้หรือไม่

การจัดการพฤติกรรมของตัวเอง ในยุคสมัยใหม่สิ่งสำคัญที่ต้องมีระบบจัดจ้างพนักงานที่ทันสมัยที่จะช่วยให้คุณค้นพบการจ้างพนักงานที่เหมาะสม และความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต องค์กรหลายแห่งยังไม่มีความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนการทำงานไปสู่ระบบดิจิทัล ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Accelerate Productivity and Innovation) เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างกำไรควบคุมค่าใช้จ่าย การสรรหาคัดเลือกบุคคลจากภายนอกองค์กรตามความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานนั้นๆ และยังไม่มีแผนงานหรือกลยุทธ์ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจ้างงาน เลือกคนให้เหมาะสมกับองค์กร ด้วยการมองที่บุคลิกภาพ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถทำความเข้าใจและปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ การคัดเลือกจากภายในก็มีปัญหาบางประการแผงอยู่อาทิเช่นหัวหน้างานไม่ยินยอมให้พนักงานสมัครงานแผนก ที่ทำให้การจ้างงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้ตระหนักถึงโอกาส น่าจะเหมาะสมกว่าการจัดคนแต่ละคนให้เหมาะสมกับงานย่อยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *